VI. Wielowątkowość i przetwarzanie asynchroniczne

Zagadnienia egzaminu 70-483 opisane w tej notatce:Task Parallel Library (ParallelFor, Plinq, Tasks). Użycie ThreadPool i obiektów Thread. Odblokowywanie UI przy użyciu klasy BackgroundWorker. Użycie…

V. Delegaty, zdarzenia i wyjątki

Zagadnienia egzaminu 70-483 opisane w tej notatce:Tworzenie i implementacja zdarzeń i wywołań zwrotnych. Użycie wyrażeń lambda. Użycie metod anonimowych. Implementacja obsługi wyjątków. Blok…

IV. Tworzenie i implementacja hierarchii klas

Zagadnienia egzaminu 70-483 opisane w tej notatce:Dziedziczenie z klasy bazowej. Wywoływanie konstruktorów klasy potomnej lub tej samej klasy. Tworzenie i implementacja interfejsów. Użycie…

III. Użycie typów danych

Zagadnienia egzaminu 70-483 opisane w tej notatce:Konwersja wartości z jednego typu danych do drugiego. Poszerzenie, zwężenie, ukryta i jawna konwersja typów. Rzutowanie typów. Manipulowanie ciągami…

II. Praca z typami danych

Zagadnienia egzaminu 70-483 opisane w tej notatce: tworzenie typów wartości value types. tworzenie typów referencyjnych reference types. tworzenie typów generycznych generic types…

I. Podstawowa struktura programu

Ta notatka ma na uwadze zrozumienie pewnych podstawowych struktur programowania które można użyć do formowania logiki w kodzie. Kiedy piszemy program to algorytmy które opisujemy kodem są formowane…

Routing

Serwisy